Disclaimer, privacy- en cookiepolicy

(versie 6 april 2017)

1. Informatie verstrekt in het kader van Artikel 7 van de Belgische Wet van 11 maart 2003
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Françoise Carlier is een onafhankelijke Belgische advocate die kantoor houdt te Beatrijslaan 26, 3110
Rotselaar. Het ondernemingsnummer van Françoise Carlier is 0553.794.081. Alle diensten die worden verstrekt door Françoise Carlier zijn onderworpen aan haar algemene voorwaarden. Françoise Carlier is als advocaat onderworpen aan de toepasselijke beroepsreglementen van de balie van Leuven. Als u enige vragen heeft kan u ons contacteren via francoise@carlier-law.be. Deze bepalingen kunnen af en toe worden aangepast.
2. Doel
De website www.carlier-law.be bevat informatie over de algemene organisatie en het dienstenaanbod van Françoise Carlier. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. De inhoud van deze website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, teneinde deze aan te passen aan de actualiteit en de ter zake geldende regelgeving.
3. Communicatiebeleid
Elektronische communicatie, inclusief eventuele bestanden in bijlage, die worden verzonden vanuit of naar Françoise Carlier zijn vertrouwelijk en kunnen desgevallend beschermd zijn door het beroepsgeheim of andere beschermingsregimes. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van een elektronisch bericht bent, gelieve dan de verzender van zijn vergissing op de hoogte te brengen en het bericht van uw systeem te verwijderen.
De veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische communicatie kan niet verzekerd worden; Françoise Carlier kan hiervoor niet aansprakelijkheid worden gesteld. Mappen met elektronische communicatie mogen door Françoise Carlier worden gearchiveerd voor interne doeleinden en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.
4. Gebruik van deze website
Deze website (www.carlier-law.be) is de eigendom van Françoise Carlier en wordt beschermd door intellectuele rechten die behoren aan Françoise Carlier of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere redenen is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van Françoise Carlier.
Alle inhoud die wordt verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en Françoise Carlier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan. De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Françoise Carlier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is.
U mag op een eerlijke en niet misleidende manier naar deze website linken indien u hierbij ook een link naar onze home page vermeldt, en enkel voor niet-commerciële doeleinden. Françoise Carlier wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar deze website linken.
Informatie op deze website kan regelmatig worden bijgewerkt of aangepast.
5. Privacyverklaring
Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door Françoise Carlier (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden. Onverminderd de verplichtingen die op Françoise Carlier rusten op grond van de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal Françoise Carlier nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die door Françoise Carlier worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen. U kan dit recht uitoefenen door de verzending van een schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart in bijlage.
Als u het niet eens bent met de manier waarop Françoise Carlier uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.
6. Cookies
Deze website gebruikt cookies, uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen.
Dit laat ons toe om de trafiek van ons domein te analyseren en om de website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze website worden hieronder geïdentificeerd.

  • Google Analytics cookies (_ga en _gat) worden respectievelijk gebruikt om unieke bezoeken te identificeren en om gebruikslimieten af te dwingen
  • Een sessionID cookie (PHPSESSID) wordt gebruikt om bij te houden of een sessie nog actief is, en een taalvoorkeurscookie (frontend_language) wordt gebruikt om uw taalkeuze te bewaren.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Door deze website te bezoeken aanvaardt U dat de volledige inhoud van deze website en de bovenstaande bepalingen zijn onderworpen aan Belgisch recht.
Elk geschil in verband met de website van Françoise Carlier valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Leuven, met uitsluiting van elke andere instantie.

Leuven, 3 april 2017