Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening door Françoise Carlier (versie 6 april 2017)

 

 1. Françoise Carlier – Françoise Carlier is een onafhankelijke Belgische advocate, met ondernemingsnummer 0553.794.081. Haar kantoor is gevestigd aan de Beatrijslaan 26 te 3110 Rotselaar. Françoise Carlier is ingeschreven aan de balie van Leuven en onderworpen aan de deontologische gedragsregels van deze balie.
 2. Toepassingsgebied – Door een opdracht aan Françoise Carlier toe te vertrouwen aanvaardt de cliënt deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud, en erkent hij hun voorrang over enige andere regelingen, behoudens voorgeschreven door dwingend recht of andersluidende schriftelijke overeenkomst met de cliënt.
 3. Opdracht – Françoise Carlier en de cliënt zullen de nodige inspanningen leveren om het bestaan van potentiële belangenconflicten na te gaan en daarover met elkaar te communiceren vóór de aanvang van de diensten door Françoise Carlier. Françoise Carlier voert alle opdrachten uit naar best vermogen en binnen een redelijke termijn. Françoise Carlier behandelt elke opdracht confidentieel en in overeenstemming met de deontologische regels van de Orde van Advocaten. De cliënt wordt stipt geïnformeerd over de uitvoering van de opdracht en het verloop van de zaak. Françoise Carlier kan in samenspraak met de cliënt, een beroep doen op derden (gespecialiseerde advocaten of andere deskundigen).
 4. Identificatieplicht – De antiwitwaswetgeving is van toepassing verklaard op advocaten en verplicht advocaten een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden bij de stafhouder van de balie te Leuven. Op grond van deze wetgeving is Françoise Carlier verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt zal op eerste verzoek van Françoise Carlier alle gevraagde identiteitsgegevens bezorgen. Gemelde informatie dient doorgegeven te worden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is Françoise Carlier bij wet verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.
 5. Medewerking van cliënt – De cliënt dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet (tijdig) of niet volgens afspraak verleent, kan Françoise Carlier haar dienstverlening niet naar behoren uitvoeren. Françoise Carlier is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor is veroorzaakt noch voor de overschrijding van termijnen te wijten aan de cliënt, aan derden of overmacht.
 6. Erelonen en kosten – Françoise Carlier rekent haar erelonen aan volgens uurtarieven of andere methoden bepaald in samenspraak met de cliënt. Het uurtarief wordt bepaald door de specialisatiegraad en de ervaring, de hoogdringendheid, het belang of de specificiteit van de zaak. De kosten die Françoise Carlier voorschiet, zullen aan dezelfde kostprijs worden doorgerekend. Algemene kantoorkosten en verplaatsingskosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, forfaitair aangerekend ogv. een bepaald percentage van de verschuldigde erelonen. Elke raming van de erelonen voor een bepaalde opdracht wordt te goeder trouw opgemaakt maar geldt slechts als raming en is niet bindend voor Françoise Carlier. Françoise Carlier zal de cliënt tijdig informeren indien de raming overschreden wordt.
 7. Facturatie en Betaling – Françoise Carlier factureert haar prestaties, exclusief toepasselijke BTW, op maandelijkse basis tenzij een andere periodiciteit verantwoord is op basis van de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag. Bij elke ereloonstaat ontvangt de cliënt een gedetailleerde prestatielijst. De ereloonstaten van Françoise Carlier dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn gestort op het rekening nummer vermeld op de factuur. Ingeval van laattijdige betaling, zal de factuur, na aanmaning van de cliënt welke zonder reactie is gebleven, worden verhoogd met (i) een verwijlintrest van 10% per jaar vanaf de factuurdatum en (ii) een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Françoise Carlier heeft, na ingebrekestelling van de cliënt, het recht verdere diensten te schorsen, totdat alle vervallen ereloonstaten werden vereffend. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de gevraagde provisie of ereloonstaat, dient hij deze gemotiveerd en schriftelijk te protesteren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.
 8. Derdengelden – Alle gelden ontvangen van derden voor rekening van de cliënt worden gestort op de derdenrekening van de advocaat (BE83 6304 3530 2515 003-0-065). Françoise Carlier mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s of ereloonstaten. Françoise Carlier zal de cliënt hiervan schriftelijk in kennis stellen. Françoise Carlier stort alle bedragen die zij ontvangt van de cliënt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.
 9. Intellectuele eigendomsrechten – Alle intellectuele eigendomsrechten in de procedurestukken, contracten, adviezen en andere documenten uitgaand van Françoise Carlier behoren uitsluitend toe aan Françoise Carlier en mogen in geen geval worden gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Françoise Carlier.
 10. Aansprakelijkheid – Alle verbintenissen van Françoise Carlier en haar collega’s (hierna Françoise Carlier) zijn middelenverbintenissen. Françoise Carlier is niet aansprakelijk voor fouten (m.i.v. nalatigheden en grove fouten en m.u.v. bedrog en opzettelijke daden). Bovendien kan de aansprakelijkheid van Françoise Carlier enkel worden ingeroepen m.b.t. schriftelijke correspondentie ondertekend door haarzelf. De aansprakelijkheid van Françoise Carlier is in elk geval beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars Amlin Europe, wat de cliënt uitdrukkelijk aanvaardt. Op verzoek ontvangt de cliënt bijkomende informatie over deze verzekeringen. Indien, om welke reden dan ook er geen tussenkomst zou zijn vanwege de verzekeraars, dan is de aansprakelijkheid van Françoise Carlier beperkt tot de bewezen directe schade en tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door Françoise Carlier verleende diensten die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid, met als maximum 100.000 euro. De aansprakelijkheid van Françoise Carlier voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is beperkt tot een bedrag van 15.000 euro per schadegeval. Françoise Carlier is niet aansprakelijk voor overmacht en voor tekortkomingen van cliënten, derden of andere deskundigen, noch voor indirecte en/of niet bewezen schade geleden door de cliënt of een derde.
 11. Bescherming van persoonsgegevens en privacy – Françoise Carlier verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten met als doel de behandeling van de dossiers en de facturatie van haar ereloonstaten. Françoise Carlier eerbiedigt de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De cliënt heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
 12. Beëindiging dossier – De cliënt en Françoise Carlier kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst schriftelijk beëindigen. In dat geval zal de cliënt alle prestaties van Françoise Carlier en alle kosten door haar gemaakt voor de cliënt vergoeden. Françoise Carlier zal op eerste verzoek de stukken aan de cliënt terugbezorgen.
 13. Bevoegde rechter en rechtskeuze – Elk geschil betreffende de samenwerking tussen Françoise Carlier en de cliënt valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven en is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke vordering vervalt indien ze niet binnen het jaar na ontstaan van de oorzaak in rechte wordt gevorderd.